Miljöpolicy för Båtresurs (Båtresurs Pinpoint AB)

Vårt företag säljer nya och begagnade båtar. Det innebär att vår verksamhet påverkar vår gemensamma miljö och klimatet på jorden. Båtresurs ska därför verka för att minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan,i första hand transporter. Det skall även genomsyra vårt dagliga arbete inom såväl administration som praktiskt arbete. Praktiska exempel är att vi använder oss av miljövänliga transportmedel där så är möjligt, vi väljer miljöanpassad el, väljer i första hand miljövänliga produkter och källsorterar vårt avfall samt arbetar för att minska onödig konsumtion i vår administration.

  • Vi ska hålla oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • Vi ska arbeta proaktivt och sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.
  • Vi ska i möjligaste mån prioritera de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners så långt det är möjligt.
  • Alla medarbetare (inklusive ledning och ägare) ska ges chansen att gå Sweboats branschanpassade miljöutbildning eller annan lämplig utbildning.
  • Alla medarbetare ska vara delaktiga och inbjudas att komma med förbättringsförslag på vårt miljöarbete.
  • Miljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras genom att handlingsplaner och mål löpande följs upp samt miljöarbetet årligen revideras efter avslutad säsong.
  • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete på vår hemsida och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Västerås den 27 mars 2013

sweboatbatresurs logoCMYK